Aktualności

Przebudowa drogi gminnej nr 102822B Dębowo – Polkowo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 Tablica informacyjna

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 102822B Dębowo – Polkowo  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 595 720,53 zł

Wartość całkowita inwestycji: 1 008 988,45 zł

Opis projektu:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 102822B Dębowo – Polkowo. Droga gminna objęta opracowaniem projektowym zlokalizowana jest na terenie gminy Sztabin i położona jest w całości w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Augustowskiego. Droga stanowi ciąg komunikacyjny zaliczany do klasy technicznej D.  Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 2,10 km. Początek trasy zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 1220B na śluzie we wsi Dębowo , natomiast koniec przy wjeździe do wsi Polkowo. Droga ta posiada na całym odcinku jezdnię bitumiczną zmiennej szerokości od 4,0÷5,5 m. Na całym odcinku drogi istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona, występują zadolenia i ubytki warstwy. Inwestycja polega na remoncie nawierzchni istniejącej. Nawierzchnia zostanie wykonana dla kategorii ruchu KR1. Obustronnie zostaną wykonane utwardzone pobocza. Zjazdy do działek gospodarczych zostaną wykonane z kruszywa naturalnego.

Zakres robót obejmuje:

 • wykonanie robót pomiarowych,
 • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m (warstwa wiążąca –   grubość śr. 8 cm, warstwa ścieralna – grubość 4 cm),  
 • uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym wraz z wykonaniem zjazdów z kruszywa naturalnego
 • regulacja, zabezpieczenie i przebudowa podziemnej infrastruktury technicznej
 • oczyszczenie rowów, humusowanie skarp,
 • montaż barier ochronnych na niebezpiecznych łukach drogi.

Cele projektu:

Realizacja zadania ma przede wszystkim wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszaru objętego zadaniem, podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów a także rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze Gminy Sztabin.    

Efekty:

 • przebudowa istniejącej drogi gminnej o długości 2,1 km, poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 4,5 m
 • wykonanie elementów odwodnienia drogi,
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery)
 • wykonanie oznakowania pionowego.
 • skrócenie dojazdu dla mieszkańców wsi Polowo do miejscowości gminnej oraz innych ważnych miejscowości regionu,
 • zmniejszenie emisji spalin, kurzu, zmniejszenie wibracji i hałasu, zmniejszenie zużycia paliw,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego - dzięki ograniczeniu emisji.
 • poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści),
 • poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sztabin poprzez rozwój infrastruktury drogowej,

Harmonogram prac:

Elementy i rodzaje robót

Koszt (w zł)

Okres realizacji od-do
(miesiąc i rok)

Roboty przygotowawcze

850,17

V 2020

Roboty ziemne

90 689,13

V -VI 2020

Podbudowa z kruszywa naturalnego

25 116,11

V-VII 2020

Nawierzchnia jezdni

777 194,73

VII 2020

Roboty wykończeniowe, zabezpieczające, pobocza

99 892,31

VII 2020

Tablica informacyjna

246,00

VII 2020

Inspektor nadzoru inwestorskiego

15 000,00

V-VII 2020

Razem

1 008 988,45