W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 79 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin informuje, że w 2018 r. usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sztabin, będzie świadczona przez firmy:

  1. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok – odpady zmieszane
  1. BIOM Sp. z o.o. , Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły – odpady segregowane

W związku z podjęciem Uchwały Nr VII/23/2015 Rady Gminy Sztabin z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty właściciele domków letniskowych, oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Sztabin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska w sprawie segregowania odpadów komunalnych przekazujemy poniżej zasady optymalnej ich segregacji.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 od 1 lipca 2013 r.

Obowiązki Gminy

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

  1. zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  2. stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;
  3. sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;
  4. prowadzenia działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.