W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro przez Urząd Gminy Sztabin zwraca się z prośbą o złożenia oferty cenowej na zadanie:

Zamawiający: Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, tel. 87 643 97 66, http://www.sztabin.ug.gov.pl/

zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sztabin oraz opieka nad nimi w latach 2018 - 2019”

Gmina Sztabin w miesiącu październiku zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze sprzęt przeciwpożarowy w postaci czterech kompletów ubrań specjalnych ochronnych, czterech hełmów bojowych oraz trzech węży tłocznych.

Koszt zakupu wyniósł 8 049,98 zł. Kwotę w wysokości 5 000,00 zł opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 t. j.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej – posterunku policji zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntów 250/19 położonej w obrębie geodezyjnym Sztabin gm. Sztabin.

Informuję, że w dniu 20 listopada 2017 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

Informuję, że w dniu 20 listopada 2017 roku, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin.

Informuję, że w dniu 20 listopada 2017 roku, o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 20 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Organizator konkursu:

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie

Cel konkursu:

- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji

- rozwijanie zainteresowań artystycznych

- konfrontacja osiągnięć artystycznych

- podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych

Starosta Powiatu Augustowskiego informuje, iż w związku z uzyskaniem przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zwiększonego kontraktu z NFZ na endoprotezy bioder i kolan, istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na zabiegi. Zachęcamy pacjentów do zgłaszania się do Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej celem ustalenia terminu hospitalizacji.

 (zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający:

Gmina Sztabin, podmiot realizujący Urząd Gminy Sztabin

ul. Augustowska 53

16 – 310 Sztabin

NIP – 846 – 15 – 97 - 891

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Zarząd Klubu Strzeleckiego MARKSMAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU STRZELECKIM GMIN O PUCHAR PREZESA KS MARKSMAN

Turniej odbędzie się 8 października 2017 roku o godz. 10.00 na terenie strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa.

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego określa się Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

Rejon służbowy Nr 11: dzielnicowy – asp. sztab. Robert Żukowski

Punkt Przyjęć Interesantów w Sztabinie, ul. Augustowska 53, pok. 11