W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 27 września 2017 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Informuję, że w dniu 26 września 2017 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin.

Informuję, że w dniu 26 września 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

Informuję, że w dniu 26 września 2017 roku, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa siłowni zewnętrznych w Sztabinie jako alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę siłowni zewnętrznych w Sztabinie jako alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku”.

Komisarz Wyborczy w Suwałkach informuje, iż Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłaszają II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poświęcony będzie wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku.

dotyczących projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Termin składania wniosków: 13-27 września 2017 r.

Wójt Gminy Sztabin na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) – zawiadamia, iż w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Sztabin (pokój nr 6) w godzinach pracy urzędu od 700 - 1500, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu Sosnowo, stanowiący własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie obrony terytorialnej. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki). W celu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami ochotnicy powinni zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach przy ulicy Wojska Polskiego 21a.

Zarząd Klubu Strzeleckiego MARKSMAN serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w TURNIEJU STRZELECKIM GMIN O PUCHAR PREZESA KS MARKSMAN

Turniej odbędzie się 8 października 2017 roku o godz. 10.00 na terenie strzelnicy w Klonownicy k/Augustowa.

Zachęcamy panie w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłatnych badaniach mammograficznych organizowanych 26 września 2017 r. w godz. 9:00 – 17:00 przy Urzędzie Gminie w Sztabinie, ul. Augustowska 53.

W związku z ogólnopolskim Programem Profilaktyki Raka Piersi realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszamy mieszkanki Sztabina i okolic do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ mammografii. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat.

Zezwolenie (decyzja) na usunięcie drzew wciąż jest niezbędne w przypadku:

  • drzew usuwanych z obszarów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody (teren Biebrzańskiego Parku Narodowego),
  • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  • osób dzierżawiących nieruchomości,

Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego określa się Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy