W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

realizowane w ramach projektu:

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański”

Wójt Gminy Sztabin na podstawie §4 ust. 2 i 4, §6, §8 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 304/2017 Wójta Gminy Sztabin z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gminnej do zbycia.

Wójt Gminy Sztabin na podstawie §4 ust. 2 i 4, §6, §8 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) oraz Zarządzenia Nr 302/2017 Wójta Gminy Sztabin z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gminnej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku garażowego nr 1 na okres do 5 - u  lat.

Budynek garażowy nr 1 o pow. użytk. 18,60 m² posadowiony jest na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 409 o pow. 0,15 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 42. Własność Gminy Sztabin ujawniona jest w KW SU1A/00014864/1, bez żadnych obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - mieszkalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą o numerze ewidencyjnym 225/7 o pow. 0,1111 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 48. Nieruchomość o której mowa wyżej posiada księgę wieczystą Nr SU1A/00013800/8.

Po rozpatrzeniu zażalenia Burmistrza Miasta Augustowa na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 12 maja 2016 r., znak: RN.5130.44.2013. RS, wyjaśniające treść decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 lutego 1979 r., znak: KL.WKZ 534/5/d/79, wpisującej do rejestru zabytków Kanał Augustowski, poprzez wyjaśnienie określeń użytych w decyzji oraz odmawiające wyjaśnienia treści tej decyzji w zakresie dołączenia mapy z zaznaczeniem granic chronionej przestrzeni - działając na podstawie art. 89 pkt 1, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 162, poz.1568, z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 2, art. 138 § 2 w związku z art. 144 Kodeksu postępowania administracyjnego,

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na cele handlowo usługowe nie będące uciążliwe dla otoczenia o pow. użyt. 34,60 m², na okres do 5 - u  lat.

W/w lokal użytkowy, w którego skład wchodzą dwa pomieszczenia – handlowe i zaplecze sanitarne, mieści się w budynku komunalnym przy ul. Augustowskiej 37A w Sztabinie (przystanek PKS). Budynek posadowiony jest na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 298 o pow. 0,20 ha. Własność Gminy Sztabin ujawniona jest w KW SU1A/00016711/8, bez żadnych obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

Rejon służbowy Nr 11: dzielnicowy – asp. sztab. Robert Żukowski

Punkt Przyjęć Interesantów w Sztabinie, ul. Augustowska 53, pok. 11

1.Koło „SERWY” –

Prezes koła: Bogusławski Zbigniew (tel. 512 204 259)

Łowczy koła: Bartosiewicz Andrzej (tel. 661 909 800)

Sekretarz koła: Sadowski Andrzej (tel. 507 043 414)

Zgłoszenia szkód przyjmuje Piekarski Jan – Leśniczy (Leśniczówka w Podcisówku) (tel. 605 722 341)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1077 z późn. zm.), oraz mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w zakresie ptasiej grypy, jak też bezpieczeństwo epizootyczne powiatu augustowskiego, zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie mieszkańcom gminy informacji dotyczącej obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2b), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2016 r. poz. 2091.).

Informuje się, iż w 2017 roku wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składa się w Urzędzie Gminy Sztabin (pokój nr 13), w terminach:

OD 1 STYCZNIA 2017 r. wycinka nie wymaga zezwolenia (decyzji) na usunięcie z terenu nieruchomości:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesieniolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew;

3) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) drzewa lub krzewu usuwanego w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

POSTERUNEK POLICJI W LIPSKU

Kierownik Posterunku Policji: asp. szt. WOJCIECH PROTASIEWICZ, tel. 606-800-653

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SZTABINIE:
Dyżur funkcjonariusza w każdy czwartek w Urzędzie Gminy Sztabin, pok. nr 11 w godz. 900-1200  

© 2004 - 2017 Hryń Wojciech
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL. Urząd Gminy Sztabin nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w serwisach zewnętrznych dostępnych poprzez mechanizm linków na stronie www.sztabin.ug.gov.pl