W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 115 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Sztabin: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sztabin w okresie od dnia 20 listopada 2017 roku do 20 grudnia 2017 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztabin na lata 2018 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Sztabin oraz jej jednostkom organizacyjnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Sztabin na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Sztabin na rok 2018.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Przyjęcie protokołu obrad XXVIII sesji Rady Gminy Sztabin.
 17. Zamknięcie obrad XXIX sesji.

Przewodniczący Rady

Paweł Karp