W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Zezwolenie (decyzja) na usunięcie drzew wciąż jest niezbędne w przypadku:

 • drzew usuwanych z obszarów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody (teren Biebrzańskiego Parku Narodowego),
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • osób dzierżawiących nieruchomości,
 •  osób, których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
 • drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
 • drzew stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze,
 • przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków.

W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 1 października do 31 marca.

W przypadku drzew zlokalizowanych na terenie wpisanych do rejestru zabytków zgłoszenie/wniosek należy wnieść do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, w pozostałych przypadkach do Wójta Gminy Sztabin.

W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa, którego obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:

 • 80 cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 • 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 • 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew.

należy wnieść do właściwego organu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.

Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia, ani też zezwolenia (jeżeli drzewa, rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Zgłoszenie musi zawierać:imię i nazwiso wnioskodawcy,

 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
  W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
  Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu oraz gdy usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz lokalizacji drzewa:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody (teren Biebrzańskiego Parku Narodowego) oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.
Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, to, uwzględniając dane z oględzin, na właściciela nieruchomości, nałożony zostanie, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_na_usunięcie_drzew.pdf)wniosek_na_usunięcie_drzew.pdf[Wniosek na usunięcie drzew]231 kB
Pobierz plik (zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.pdf)zgloszenie_zamiaru_usuniecia_drzewa.pdf[Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa]213 kB