W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego na cele handlowo usługowe nie będące uciążliwe dla otoczenia o pow. użyt. 34,60 m², na okres do 5 - u  lat.

W/w lokal użytkowy, w którego skład wchodzą dwa pomieszczenia – handlowe i zaplecze sanitarne, mieści się w budynku komunalnym przy ul. Augustowskiej 37A w Sztabinie (przystanek PKS). Budynek posadowiony jest na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 298 o pow. 0,20 ha. Własność Gminy Sztabin ujawniona jest w KW SU1A/00016711/8, bez żadnych obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

Cena wywoławcza w wysokości miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 – netto 6,50 zł/m² oraz obowiązujący podatek VAT.

Postąpienie wynosi nie mniej niż 0,10 zł.

Warunki dla przystępujących do przetargu na wynajem lokalu użytkowego określa załącznik nr 2.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy pok. nr 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w  pieniądzu w wysokości 50,00 zł na konto Gminy Sztabin w BS Augustów nr 98935100000020012320000060 do dnia 24 maja 2017 r. do godz. 2400.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 21 marca 2017r.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg;

- zwrócone na rzecz osób które nie wygrały przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu, unieważnienia, lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli:

  1. wyłoniony w przetargu najemca zrezygnuje z wynajmu;
  2. nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym dniu do podpisania umowy najmu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn podając taką informację na godzinę przed otwarciem przetargu, na tablicy ogłoszeń w UG Sztabin oraz na stronie internetowej urzędu. Dodatkowych informacji można uzyskać od pracowników UG Sztabin ul. Augustowska 53, pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr tel. 87 643 97 50 lub 87 643 97 64.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400 po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik-nr-2.pdf)zalacznik-nr-2.pdf [Warunki dla osób przystępujących do przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego] 195 kB