W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy oraz zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej.

Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy oraz Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

W nawiązaniu do powyższego informujemy, że w bieżącym roku odbędzie się XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne podmioty, które zgłoszą chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy. Jest organizowany corocznie, a jego ogłoszenie następuje w styczniu danego roku. Przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

W bieżącym roku etap regionalny trwa od dnia jego ogłoszenia do 19 maja 2017r. Etap wojewódzki Konkursu trwa do 16 czerwca 2017r. Uczestniczą w nim laureaci etapów regionalnych. Centralna Komisja Konkursowa w lipcu 2017 r. przeprowadza wizytację 16 gospodarstw (zwycięzców etapów wojewódzkich Konkursu) i wyłania laureata - właściciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju. Centralna Komisja Konkursowa określa miejsce i termin podsumowania Konkursu.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej www.krus.zov.pl.

W związku z powyższym prosimy o rozpropagowanie informacji dotyczącej w/w konkursu w środowisku wiejskim.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz ulotkę informacyjną z prośbą o umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń, na portalach internetowych gmin oraz w prasie gminnej.

DYREKTOR

OR KRUS w Białymstoku

mgr Krzysztof Jaworowski

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka.pdf)Regulamin konkursu.pdf [Regulamin konkursu] 731 kB
Pobierz plik (ulotka.pdf)ulotka.pdf [Ulotka] 194 kB